Magazinul nostru online utilizează cookie-uri pentru a oferi o experiență mai bună pentru utilizatori și vă recomandăm să acceptați utilizarea acestora pentru a vă bucura pe deplin de navigația dvs.

cancel

 

          Politica de confidențialitate, stabilește normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, în cadrul societăți INOVA MARALEX S.R.L, prin magazinul bCycle.

Siguranța datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. Vă informăm că respectăm Regulamentul UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și vă confirmăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt în siguranță în cadrul societății noastre.

Trebuie să știți că atunci când vine vorba de datele dumneavoastră, aveți drepturi pe care noi le respectăm. Mai jos vă informăm cum aplicăm noi Regulamentul european, raportat la drepturile pe care legea vi le conferă.

 

1. DEFINIȚII

Termeni folosiți vor avea următorul înțeles:

Date cu caracter personal – desemnează orice informație referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică poate fi identificată, direct sau indirect, cu referire specială la un element de identificare, cum ar fi nume, prenume, număr de identificare, date despre locație, ID online, unul sau mai multe elemente caracteristice ale identității sale fizice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea  datelor cu caracter personal – desemnează orice operație sau set de operațiuni efectuate (cu sau fără ajutorul proceselor automate) și aplicate datelor personale sau seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, conservarea, adaptarea și modificarea, selectarea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, difuzarea sau orice alta formă de punere la dispoziție, compararea sau interconectarea, limitarea, blocarea, anularea sau distrugerea.

            Operator - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ.

            În sensul prezentei definiți, calitatea de Operator o are INOVA MARALEX S.R.L., prin administratorul firmei, întrucât stabilește scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal din cadrul societăți, în speță pentru magazinul (punctul de lucru) bCycle.

Persoanele vizate / interesate:  sunt clienți care doresc să cumpere biciclete, trotinete, componente, echipamente sau accesorii ale acestora din cadrul magazinului bCycle.

 

2. INTRODUCERE

INOVA MARALEX S.R.L, este o societate constituită și care funcționează în conformitate cu legile din Romania, având ca obiect de activitate, comercializarea / vânzarea de biciclete, trotinete, componente, echipamente sau accesorii ale acestora din cadrul magazinului bCycle .

Adresa de corespondenta a operatorului INOVA MARALEX S.R.L. - este str. Trivale nr. 15, mun. Pitești, jud. Argeș, tel: +40 799 787 799, adresa e-mail: office@bcycle.ro

Operatorul se angajează să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Toate datele personale furnizate  de către dumneavoastră vor fi tratate ca fiind confidențiale și vor fi prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare.

Aceasta ”Politică de confidențialitate” descrie scopul și mijloacele de prelucrare ale Operatorului privind colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră.

Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă pentru magazinul nostru. Operatorul actualizând pe măsură ce vor fi întreprinse noi practici privind datele cu caracter personal sau vor fi adoptate noi politici de confidențialitate.

La nivelul firmei  INOVA MARALEX S.R.L persoanele care prelucrează date cu caracter personal ale clienților au semnat un angajament de confidențialitate.

 

3. CONTEXTUL LEGISLATIV

Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare „Regulamentul GDPR”, aplicabil din data de 25 mai 2018, este principalul act normativ care reglementează legislația privind protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Uniunii Europene și în țara noastră.

Această normă  juridica poate fi vizualizată prin accesarea următorului link: http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016.

Alte legi care vin în completarea Regulamentului GDPR și a activități specifice INOVA MARALEX S.R.L sunt:

            - Legea nr.190 din 18 iulie 2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentul (UE) 679/2016 – GDPR;

            - Codul civil al României;

- Codul fiscal al României.

4. RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INOVA MARALEX S.R.L.nu are numit o persoană desemnată cu protecţia datelor cu caracter personal. De coordonarea acestei activității se ocupă operatorul firmei. Aceasta coordonează activitatea în domeniul protecției datelor cu caracter personal și stabilește principalele responsabilități  specifice și anume:

- asigură conformitatea cu Regulamentul privind Protecţia  Datelor cu Caracter Personal (GDPR);

- informează angajaţii firmei care se ocupă de prelucrare datelor cu caracter personal privind obligaţiile (naţionale şi europene) referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi cu privire la orice aspect legat de protecţia datelor cu caracter personal;

- acordă consiliere angajaților din cadrul firmei care prelucrează date cu caracter personal şi monitorizează funcţionarea acestei activității, inclusiv privind consultarea prealabilă a autorităţii de supraveghere, dacă este cazul;

- monitorizează respectarea prevederilor legale (naţionale şi europene) referitoare la protecţia datelor personale la nivelul INOVA MARALEX S.R.L.

- instruiește angajaţii implicaţi în operaţiunile de prelucrare a datelor personale;

- asigură asistenţa privind gestionarea prelucrării de date cu caracter personal;

- cooperează cu autoritatea de supraveghere (ANSPDCP) si acționează ca punct de contact în relaţia cu autoritatea de supraveghere, persoanele vizate, precum şi în cadrul INOVA MARALEX S.R.L., în legătură cu aspecte de prelucrare.

Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate prin utilizarea site-ului, în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

5. COLECTAREA SI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. Informații personale oferite Operatorului:

Operatorul poate colecta, stoca și procesa următoarele tipuri de date personale de la dumneavoastră:

- nume, prenume, sexul, data nașterii, cetățenia, adresa de corespondenta, domiciliul, nr. telefon, adresa de email, semnătura, comunicațiile pe care le aveți cu noi sau pe care le direcționați către noi prin scrisori, emailuri, apeluri și rețele de socializare, copii ale documentelor care conțin oricare din datele de mai sus si alte date prevăzute GDPR.

Puteți gestiona datele comunicate și vă puteți retrage oricând acordul pentru comunicarea de marketing și publicitate.

5.2. Ce se întâmplă dacă nu oferiți Operatorului datele dvs.

Dacă nu furnizați aceste date nu veți reuși să beneficiați de produsele și serviciile noastre.

Pagina web a magazinului nostru poate fi accesată fără a furniza Operatorului datele dumneavoastră cu caracter personal.

INOVA MARALEX S.R.L., prelucrează date cu caracter personal, pentru desfășurarea activității de comerț în conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor naționale și europene privind protecția datelor precum. 

5.3. Scopurile utilizării datelor cu caracter personal și temeiurile juridice ale prelucrări acestora.

Datele personale transmise prin intermediul acestei pagini și datele personale, colectate direct de la dumneavoastră, vor fi utilizate în scopurile specificate în această ”Politica de confidențialitate”.

Scopul procesării datelor personale, are la baza următoarele temeiurile juridice prezentate mai jos.

         Principalul temei legal pentru care se face prelucrarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră ca și client în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016  - GDPR, adică art.6, alin. (1)  lit. b) este - încheierea și executarea unui contract – adică operatorul colectează date cu caracter personal, pentru comercializarea / vânzarea de biciclete, trotinete, componente, echipamente sau accesorii ale acestora din cadrul magazinului bCycle.

    Alte temeiuri juridice sunt

-        interesul legitim al operatorului, art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR, adică pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră, operatorul ia toate măsurile necesare pentru asigurarea lor din momentul comunicări lor de către dumneavoastră.

-        obligație legală, a operatorului în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul GDPR de verificare privind modul de completare de către dumneavoastră a formularului de înregistrare a comenzii dumneavoastră și a formularului privind adresa de livrare a produsului către dumneavoastră.

 

6. DEZVALUIREA SI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INOVA MARALEX S.R.L.nu transferă date cu caracter personal către o țară terţă sau o organizaţie internaţională.

Operatorul poate dezvălui datele personale:

a) în măsura în care sunt obligați legal în acest sens;

b) în legătură cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială;

c) auditorilor, agențiilor, autorităților de supraveghere sau altor furnizori de servicii externe pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

 

7. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE / INTERESATE

În calitate de persoană vizată/interesată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm, iar Operatorul vă va respecta drepturile  și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

- dreptul la informare, în conformitate cu art. 12 - 14 din Regulamentul GDPR;

- dreptul de acces la datele personale, art.15 din Regulamentul GDPR;

- dreptul la rectificarea datelor personale, art. 16 din Regulamentul GDPR;

- dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), art. 17 din Regulamentul GDPR;

- dreptul la restricționare prelucrării datelor personale, art. 18 din Regulamentul GDPR;

            - obligaţia de notificare cu privire la rectificarea, ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării, art. 19 din Regulamentul GDPR;

            - dreptul la portabilitatea datelor, art. 20 din Regulamentul GDPR;

            - dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat, art. 20-22 din Regulamentul GDPR;

            - dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unui operator;

            - dreptul la despăgubiri şi răspunderea operatorului;

            - dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva autorităţii de supraveghere;

- dreptul de a depune o plângere către A.N.S.P.D.C.P.

Este indicat ca orice nemulțumire cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră personale sa fie adresată în mod direct Operatorului magazinului bCycle, în vederea soluționării acesteia.

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris, inclusiv electronic, la următoarea adresă de email: office@bcycle.ro

Cu toate acestea, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin accesarea website-ului www.dataprotection.ro sau puteți adresa acestui organism o cerere scrisă în următoarele modalități:

- prin poștă, la adresa: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Adresa: B-dul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, Romania,

- la următoarele numere de telefoane: +40.318.059.211/ +40.318.059.212,

- prin  fax, la numărul:  +40.318.059.602,

- prin E-mail, la adresa de posta electronica: anspdcp@dataprotection.ro

 

8. PASTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Perioada pentru care datele cu caracter personal le păstrăm este până la termenul maxim impus de lege. Nu vom păstra datele cu caracter personal mai mult decât este în mod rezonabil necesar, în conformitate cu scopul prelucrări sau conform obligațiilor legale aplicabile.

9. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Măsurile tehnice şi organizatorice adoptate de către INOVA MARALEX S.R.L., sunt necesare protejării datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Respectivele măsuri se revizuiesc şi se actualizează ori de câte ori este necesar.

Pentru îndeplinirea cerințelor legale specifice protecţiei datelor cu caracter personal INOVA MARALEX S.R.L. implementează măsuri tehnice şi organizatorice orientate pe diferite direcți de acţiune, precum:

- elaborarea/actualizarea regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal în cadrul  INOVA MARALEX S.R.L.;

- alocarea/stabilirea responsabilităților pentru persoana desemnată cu protecţia datelor;

- stabilirea responsabilităţilor pentru angajați care prelucrează date cu caracter personal;

- elaborarea/implementarea unor politici/proceduri IT adecvate pentru securitatea datelor personale; 

- toate documentele care conțin date cu caracter personal, urmează regulile de păstrare, procesare  multiplicare, transport, distrugere şi arhivare stabilite prin legislația internă privind protecţia datelor cu caracter personal;

- personalul este instruit în legătură cu aspectele legale privind protecţia datelor personale şi cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor personale;

- operațiunile de colectare, introducere, modificare şi actualizare a datelor cu caracter personal se realizează numai de personalul anume desemnat de către operator;

- nu este permisă scoaterea din cadrul societăți, a mediilor de stocare mobile (CD/DVD, USB stick, portabile HDD etc.) care conţin date cu caracter personal, decât cu aprobarea prealabilă a operatorului;

- se interzice utilizarea serviciilor de comunicare online (e-mail, whatsapp, etc)  în orice mod ce ar avea drept consecință transmiterea, distribuirea sau difuzarea datelor cu caracter personal, către alte persoane sau entității cărora nu le sunt destinate aceste date.

10. MODIFICARI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENTIALITATEA

Operatorul își rezervă dreptul de a actualiza în orice moment și fără o notificare prealabila acest document de informare, prin publicarea unei noi versiuni pe acest site.

Actualizările vor avea în vedere situațiile în care apar noi dispoziții legale, recomandări și interpretări ale autorităților de supraveghere naționale și internaționale privind protecția datelor cu caracter personal.

Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe aceasta pagina, astfel încât să fiți conștienți de politicile noastre.

 

11. POLITICA DE COOKIE

Site-ul colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal.

Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site (de exemplu, paginile vizualizate). Aceste informații sunt utilizate pentru a aduce îmbunătățiri acestui website și pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri.

Adresa dumneavoastră de IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a ne ajuta sa înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

 

11.1. Utilizarea de cookie-uri

Website-ul utilizează  cookie-uri, descrise ca fiind mici fișiere text ce sunt salvate de browser-ul dumneavoastră de internet și servesc pentru a face paginile noastre de internet mai ușor de utilizat, mai eficiente și mai sigure.

Cookie-urile nu cauzează daune computerului dumneavoastră și nu conțin viruși. Cu toate acestea, puteți împiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dvs.

Paginile noastre on-line conțin cookie-uri care salvează, în special, setările alese de dvs.

Atragem atenția asupra faptului că prin împiedicarea instalării de cookie-uri se poate întâmpla să nu poată fi utilizate toate funcțiile paginilor noastre de internet.

Operatorul folosește cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul.

 

11.2 Categorii de cookie-uri:

11.2.1 Cookie-uri interne

O vizita pe site-uri poate plasa cookie-uri în scopuri de:

a) Cookie-uri esențiale – acestea sunt necesare pentru funcționarea site-urilor. Operatorul poate folosi module cookie esențiale pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasa a conturilor de utilizator sau pentru a oferi funcții specifice site-urilor;

b) Cookie-uri de măsurare a traficului – care permit Operatorului sa recunoască și să numere numărul de vizitatori, respectiv să observe cum se deplasează vizitatorii în site atunci când îl folosesc, toate acestea ajutându-ne să îmbunătățim modul în care funcționează site-urile;

c) Cookie-uri de funcționalitate – sunt folosite pentru a vă recunoaște când vă întoarceți la site-uri și ne permite sa personalizam conținutul nostru pentru dumneavoastră, să vă salutăm după nume și să vă amintim preferințele dumneavoastră (de exemplu, alegerea limbii sau regiunii preferate);

 

12. INTREBARI, NELAMURIRI, RECLAMATII

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile dumneavoastră personale sau dacă doriți să vă exercitați drepturile ori aveți nelămuriri sau reclamații, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail către - office@bcycle.ro

Dacă doriți să nu folosim informațiile pe care ni le-ați furnizat, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail către - office@bcycle.ro cu titlul “Nu utilizați datele mele” și cu numele dumneavoastră.

În cadrul societății INOVA MARALEX S.R.L este întocmit un regulament care stabilește normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora. Acest regulament este destinat clienților care doresc să cumpere, biciclete, trotinete, componente, echipamente sau accesorii ale acestora din cadrul magazinului bCycle și personalului din cadrul magazinului care prelucrează date cu caracter personal. Putem actualiza această Politică din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe Website-ului nostru. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această Politică în mod substanțial.

Vă rugăm să consultați periodic această Politică pentru orice modificări.

Vă mulțumim!

 

 

 

 

Urmariti-ne pe Facebook